ค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดกิจกรรมโครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ” ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า “การให้ความรู้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง” ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ของพระราชา ที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการน้อมใส่เกล้าฯ เพื่อเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งการเรียนรู้ของประชาชนด้วย

การดำเนินโครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ” ก็ถือว่ามีความสอดคล้องกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และนำองค์ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มโรงเรียน จนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งศาสตร์พระราชา ถือเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งและไม่มีวันล้าสมัย โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เป็นศาสตร์ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นศาสตร์ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสามารถนำไปใช้ได้ สิ่งสำคัญคือเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ดังนั้น ยิ่งเราสร้างความตระหนักรู้ให้ลูกหลานเยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ ให้สามารถนำไปใช้ได้มากเพียงใด เท่ากับได้สนองพระราชปณิธานและนำแนวคิดของพระองค์มาเป็นแนวทางใช้ชีวิตมากเท่านั้น เมื่อนั้นก็เท่ากับว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จจากเราไปไหน แต่ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของเราตลอดไป และในฐานะกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการทุกคน ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ และหวังให้มีการขยายผลโครงการดี ๆ เช่นนี้ไปสู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป

โครงการค่ายองค์รวม “ตามรอยพ่อ” ประจำปี 2560 ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมต่างภูมิภาค ระหว่างครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่า นักเรียนเป็นผู้ที่ดี มีความเก่ง และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยโรงเรียน 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย, โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/10/2560