ค่ายเยาวชนไทย-จีน

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนไทย-จีน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม  โดยมีนายหนิง ฟู่ขุย (H.E. Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนครู เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 2 ประเทศ เข้าร่วมงานรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอต้อนรับคณะครูและเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-จีน ในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนในครั้งนี้


ไทยและจีนมีความสัมพันธ์และติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทย จึงเกิดความผูกพันทางสายเลือดกับชาวไทย และอาจกล่าวได้ว่าชาวไทยและชาวจีนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้อง อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองประเทศด้วย ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษานั้น ไทยและจีนได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ และบุคลากรอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีนกว่า 1 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เด็กไทยต้องเก่งหลายภาษา มิฉะนั้นจะสายเกินไป จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศวันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจะเริ่มนำมาใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนส่วนมากมักจะเลือกสอนภาษาอังกฤษ แต่ครูภาษาอังกฤษไม่พอ ในขณะที่มีโรงเรียนจำนวนมากต้องการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้น ชั่วโมงเรียนภาษาจีนของเด็กไทยจะเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ ครูและนักเรียนชาวจีนซึ่งเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนครั้งนี้ 95 คน จะมองชาวไทยผ่านครู และเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน จึงขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นทูต เป็นเจ้าบ้าน และเป็นหน้าตาของประเทศไทยให้ดีที่สุด ด้วยการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการชาวจีนอย่างเต็มที่ สำหรับครูและเยาวชนจีนที่มาเข้าร่วมโครงการ ขอให้มีความสุขในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไปรมช.ศึกษาธิการ และเอกอัครราชทูตจีน รวมทั้งรองปลัด ศธ. ร่วมในพิธีเปิดนายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดค่ายเยาวชนไทย-จีนในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เยาวชนจีนได้มีโอกาสสัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม และเศรษฐกิจของไทย ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนของทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หวังว่าเยาวชนจีนทุกคนจะใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และนำความรู้ต่าง ๆ กลับสู่ประเทศของตนให้มากที่สุดการแสดงของนักเรียนไทยและจีนในพิธีเปิดถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเยาวชนจากทั้งสองประเทศอนึ่ง โครงการค่ายเยาวชนไทย-จีน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและเยาวชนชาวจีนจำนวน 95 คน รวมทั้งครูและเยาวชนไทยจำนวน 95 คน ตลอดจนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทางทะเล ตลอดจนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และภาคเอกชนจำนวนมากอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี:ถ่ายภาพ
16/3/2559