งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.

รูปภาพประกอบ

         ด้วยเนื่อง มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ชมรมศิษย์เก่า มจพ.ในภูมิภาคต่างๆและเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

         กำหนดการจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ และทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย

         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50ปี มจพ.”ในวันที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 9.00 น.

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบรมราชสมภพ ครบ 205ปี เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และแสดงนวัตรกรรมผลงานการศึกษา วิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น อันเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

 ” นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” ประกอบด้วย

     1.นิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ” นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.”ในมหามงคลวโรกาสที่พระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี

     2.นิทรรศการการพัฒนาการแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี มจพ.

     3.นิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

     4.การบรรยายทางด้านวิชาการ

     5.การแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มนุษยศาสตร์    สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรม

     6.การแสดงศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 3 สมัย

     7.สวนอุตสาหกรรม

     8.กิจกรรม Open House  ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน และสำนักของ มจพ.

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ