งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือหน่วยงานให้ทุนวิจัยและหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ เบญจสิริ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ต้องขอแสดงความขอบคุณที่จัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็น “ดีเดย์” ที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แนวทางการทำงานโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และเทคโนโลยี ที่จะช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่าแสนล้านบาท

แม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาพอสมควร แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก รวมทั้งขาดนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน และขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังของหน่วยงานดูแลเรื่องการวิจัย จึงทำให้การผลิตนวัตกรรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นเอง เพื่อนำมาใช้ได้เอง ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม

แต่เมื่อได้มาร่วมการประชุมและเห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคน ณ ที่นี้ ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน แม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ถือว่าได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมในหลายส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง บุคลากรสามารถคิดสร้างสินค้าได้ มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต่อยอดไปสู่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระดับประเทศ และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการฯ ที่มีความตั้งใจอย่างมากกับการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สกอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา จะพยายามผลักดันให้นักสร้างนวัตกรรมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา จะได้ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund : TMTE Fund) ซึ่งคณะอนุกรรมการสถาบันอุดมศึกษาร่วมภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการร่วมกับกลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัย ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด ไปจนถึงการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ TMTE Fund ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนบุคลากรวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร