งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” เมื่อวัน​อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค และคณะครู เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานการจัดงานว่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงธรรมการจัดแสดงผลงาน ที่เป็นความคิดและฝีมือของเด็กผู้นั้นจริง เข้าร่วมประกวด ความว่า “…ความประสงค์ที่จะมีการแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าบรรดาเด็กนักเรียนชายหญิงทั้งปวง ใครมีความคิดอุปนิสัยเฉลียวฉลาดในศิลปะวิชาอันใด ได้ทำสิ่งไรขึ้น ด้วยความคิดเห็นของตนหรือฝีมือตนเอง มีสิ่งใดที่เป็นพยานให้นำมาตั้งสำแดงให้ปรากฏ จะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็ดี คิดขึ้นเองหรือทำตามแบบอย่างของใคร หรือทำตามการสั่งการในโรงเรียนก็ดี…” โดย สพฐ.ได้น้อมนำเป็นแนวทางในการจัดงานเรื่อยมาตลอด 105 ปี โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในยุคแรก ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดความคิด เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, หมวดถ่ายอย่าง เป็นผลงานทำตามแบบอย่างที่ผู้อื่นทำไว้ และหมวดฝีมือประณีต เป็นผลงานที่ใช้ทักษะฝีมือสร้างสรรค์ด้วยความประณีตงดงาม

จวบจนปัจจุบันเป็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี เพื่อนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 จากการแข่งขันในระดับภาคทั้ง 4 ภูมิภาค มานำเสนอและแข่งขันทักษะฝีมือใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมกว่า 700 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เพื่อให้มีทักษะในระดับการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าได้ พร้อมสามารถสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม สพฐ. และคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปหัตถกรรมของไทย ความเป็นชาติไทย อันได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน สร้างสรรค์ สืบสานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม ที่มีผู้สร้างสรรค์ให้ปรากฏในวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย รวมถึงการนำศิลปะไปใช้เพื่อประกอบอาชีพการงาน ทั้งงานจักสาน งานทอ งานปั้น งานแกะสลัก รวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ทุกแขนง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงมีพระราชดำริว่า “…การดำรงรักษาศิลปหัตถกรรมที่ดีของชาติ คือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะและหัตถกรรม ที่สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ อันเป็นการให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง

โดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ อีกทั้งเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกความสามารถของตนเอง นับว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับวงการศึกษาไทยตลอดไป พร้อมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียนและครู ที่เสียสละเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการแสดงศักยภาพให้เกิดผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการเสนอแนะพัฒนาและปรับปรุงงานในครั้งต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
11/2/2561