งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

                ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานและองค์การภาคีภาคส่วนต่างๆ จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)             

กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการเสวนา นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมของไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ อาทิ ปาฐกถา “คุณธรรม นำการพัฒนา” โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, “เด็กดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว”โดยโครงการกองทุนการศึกษา/เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 4 ภาค, “หลักการทรงงาน กับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมและการแสดงต่างๆ บริเวณ “ตลาดนัดคุณธรรม” อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชน, กิจกรรมล้อมวงคุย “ร่วมสร้างจิตอาสาในอาเซียน”, การฉายภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรม พูดคุยกับผู้กำกับ ผู้ผลิตละครและศิลปินดารา “ละคร…สอนอะไร” เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานกรณีศึกษาด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่าย  แบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โซนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม โซนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โซนการแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัดงาน โซนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม โซนคุณธรรมอาเซียน และโซนแสดงผลงานองค์ความรู้เครือข่ายคุณธรรม

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ในระว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.