งานสาธิตวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อบ่ายวันนี้ (2 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นประธานเปิดงาน “โรงเรียนสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6” จัดโดยโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน อาทิ สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นต้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง ‘สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0’ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา’ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ท่ามกลางผู้เข้ารับฟังการแสดงปาฐกถา นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนเต็มห้องประชุม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่ได้รับชมการแสดงของลูกหลานเยาวชนในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกปลื้มใจ ดีใจ และภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ และครูอาจารย์ เพราะสิ่งนี้คือข้อเท็จจริงของความสำเร็จของสถานศึกษาคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการที่ “ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” โดยเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รักและรำลึกถึงยิ่งของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากตราบจนนาทีนี้ และก็ไม่ทราบว่าความคิดถึงอย่างที่สุดดังกล่าวจะสิ้นสุดลงไปเมื่อใด


อีกทั้ง เป็นการแสดงออกถึงความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และความตั้งใจจริงที่ลูกหลานนักเรียนประสงค์จะทำให้การแสดงและการนำเสนอนิทรรศการทางวิชาการดังกล่าวออกมาเป็นเลิศ ซึ่งก็สอดคล้องและตรงกับชื่อของงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ที่ว่า “สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” สำหรับคำว่า 4.0 นั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันนิยามควบคู่ไปด้วย เพราะบางทีคนรุ่นเดิม ๆ อาจจะไม่เข้าใจคำนี้ แต่ในข้อเท็จจริงหมายถึงความเป็นเลิศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความซื่อตรง และความครบถ้วน โดยครูอาจารย์ต้องการที่จะเห็นลูกศิษย์ได้รับความรู้ความเข้าใจทางวิทยาการ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมและมีความรอบรู้ในทางวิชาการหลากหลายสาขา เพื่อก้าวให้ทันสู่โลกในแต่ละยุคสมัย อาทิ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้นในส่วนของเรื่องจริยธรรมคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ทุกชาติทุกประเทศจะต้องมีเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเจริญรุ่งเรือง สังคมมีความร่มเย็น มิใช่เกิดการเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตคดโกง ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องดีที่ครูอาจารย์และลูกหลานเยาวชนได้มาร่วมกันแสดงบนเวทีแห่งนี้ และได้แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีในความเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต โดยส่วนตัว เมื่อครั้งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อหลายสิบปีก่อน ก็ได้เห็น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งโรงเรียนแห่งอื่นๆ จำนวนมาก อีกทั้งท่านยังได้ประพันธ์โคลงสี่สุภาพ ที่กล่าวถึงความงดงามของกล้วยไม้ว่า “กล้วยไม้เลี้ยงดูยากฉันใด ก็เปรียบกับการดูแลศิษย์ให้มีความสำเร็จฉันนั้น”รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการจึงขอฝากต่อคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ทุกท่านจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่งให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชน คุณพ่อคุณแม่ และประชาชนชาวไทย ร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่ง และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบริบูรณ์หรือความเป็น 4.0 และนำพามาซึ่งความเป็นเลิศของโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่ง ผสานความเป็นแบบอย่างแก่กันให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ม.ล.ปนัดดา กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาพบปะกันในเมืองแสนสุข คือ “เมืองสุขสมชื่อของจังหวัดชลบุรี” ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 21 สถาบันจนกระทั่งเวลาประมาณ 18.15 น. จึงได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ