งานเฉลิมพระเกียรติ ร.10

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 07.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี จำนวน 5,300 คน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และบริการประชาชน อาทิ

   – นิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   – กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
   – การจัดแสดงเกี่ยวกับการเกษตรแบบชีวภาพ สาธิตการทำปุ๋ยใส้เดือน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
   – นิทรรศการ หัวข้อ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   – นิทรรศการ “Teacher’s tree ครูแบบนี้ที่ฉันอยากเห็น” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
   – “คลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” บริการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
   – หน่วยปฐมพยาบาล “สถานพยาบาล สกสค.” โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
   – บริการตัดผมฟรี นวดเท้า นวดตอกเส้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   – หน่วยบริการ Fix It Center ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการเสริมสวย และอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
   – หน่วยบริการฝึกสอนวิชาชีพ เช่น เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไหล การนวดแผนไทย การแปรรูปผลผลิตทางทะเลและแปรรูปผลไม้ เป็นต้น โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เวลา 15.30 น.  กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การแสดงลูกเสือจราจร การแสดงวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า การร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง Bobby Band การแสดงโขน การแสดงจินตลีลา เป็นต้น

เวลา 19.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นมหาม
งคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว จะมีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการจนถึงเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ในบริเวณงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.30-22.00 น.


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร