จัดจ้างทำโต๊ะทำงานประจำห้องรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างทำโต๊ะทำงานประจำห้องรัฐมนตรีว่าการฯ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  222,453.-  บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  5 กรกฎาคม
2560

  
เป็นเงิน
 222,453.-  บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 บริษัท ควอลิไฟน์
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายญาณทัธ  สิริวัฒน์                  

5.2 นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล         

5.3 นางแจ่มจิตต์  สุคนธสาร