จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  975,400.-  บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เมื่อวันที่
21 เมษายน 2560

          เป็นเงิน 975,400 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560

2.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายศัจธร  วัฒนะมงคล         ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป.

2.
นายอาคม  ศาณศิลปิน          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

3.
นายอิทธิกร  ช่างสากล          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

4.
นายอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

5.
นางสาวอำไพ  รุ่งวิจารณ์        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

6.
นายภาคภูมิ  ศรีรุ่งเรือง          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ