จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  225,600.-  บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  30 พฤษภาคม  2560

  
3.1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 22
,000 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท

   3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 21
,000 บาท

        เป็นเงิน 21,000 บาท

   3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2
เครื่องๆ ละ 3
,300 บาท เป็นเงิน 6.600
บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 – เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.
2560

   ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสุภัทรา  ทูลฉลอง                             ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.
      

5.2 นางสาวสุภารัตน์  หัสเดช               ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5.3 นางสาวณัฐมน  ณ ถลาง                ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ