จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  137,040.-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      มิถุนายน  2560

   
เป็นเงิน
137,040.-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30
กันยายน 2560

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางสาววรนาถ  สังศิลปะเวช      ผู้สืบราคา