จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10
เครื่อง

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 184,040 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) วันที่ 30 สิงหาคม 2560           

    เป็นเงิน 184,040 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

         1.)  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560                

              ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

         
2)  บริษัท สหธุรกิจ จำกัด          เสนอราคา  184,040  บาท

          3) 
บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จำกัด  
เสนอราคา  187,785  บาท

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

         1)   นายศัจธร  วัฒนะมงคล       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สป. 

         2)  
นายอาคม  ศาณศิลปิน       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

         3)  
นายอิทธิกร ช่างสากล         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

         4)  
นายอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

         5)  
นางสาวอำไพ  รุ่งวิจารณ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

         6)  
นายภาคภูมิ  ศรีรุ่งเรือง
       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ