จัดทำแผน รร.คุณธรรม ภาคอีสาน

จังหวัดอุดรธานี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และนักวิชาการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้เกิดความสำเร็จครบถ้วน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมองว่า หากลูกหลานเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ มีความสามัคคีและความรับผิดชอบ ร่วมกันดำรงเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ขยันหมั่นเพียรมุ่งศึกษาในวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อย่างแตกฉาน พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะทำให้สังคมไทยเกิดความร่มเย็น

โดยคาดหวังว่าจะขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาจำนวน 30,000 แห่ง ทั้งใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ช่วยกันส่งเสริมให้สถานศึกษานำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การศึกษาและการบริหารปกครองเป็นสิ่งคู่ขนานที่ไปด้วยกัน แยกออกจากกันมิได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มนโยบายโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นวาระของการตรวจราชการด้วย เพื่อให้ฝ่ายปกครองได้บริหารราชการในทิศทางเดียวกันกับครูอาจารย์ที่สอนเด็กในพื้นที่ ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของความซื่อสัตย์นั้น ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อผลสำรวจที่ว่าประเทศจะเจริญได้ถ้าประชาชนคดโกง ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะการทุจริตกับความเจริญของประเทศเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ทุกอย่างมีที่มาและมีเหตุผล แต่สังคมทุกวันนี้ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผล จึงเกิดการว่ากล่าวและใส่ร้ายป้ายสีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social Network ในการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรมจรรยา จึงขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ช่วยกันสอนลูกศิษย์ให้ใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ลูกหลานโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน รวมถึงความสามัคคีของคนในชาติด้วย เพราะการใช้ Social Network ในทางที่ถูกต้องนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับ (Law Enforcement) แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและจริยธรรมที่ต้องเกิดขึ้นจากใจ หรือควรมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดควรเผยแพร่และสิ่งใดไม่ควร เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีภายในใจ เลิกใส่ร้ายป้ายสี และหยุดการกระทำที่เป็นความอิจฉาริษยา ก็จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมดีขึ้น

ย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการเห็นลูกหลานเยาวชน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนมาใส่เกล้าฯ และปฏิบัติจริง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะกับนักเรียนและครูอาจารย์กว่า 50 จังหวัดที่ผ่านมา พบว่าทั้งนักเรียน และครูอาจารย์ ก็พร้อมใจกันขานรับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระราชดำรัสที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
1/3/2560