จัดประกวดเรียงความ ครูดี ที่ฉันประทับใจ

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความ ครูดี ที่ฉันประทับใจ

          นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดเรียงความ ครูดี ที่ฉันประทับใจ  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเขียนเรียงความถ่ายทอดแสดงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อครู เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครู และทำให้ได้ทราบถึงคุณลักษณะของครูที่นักเรียนประทับใจเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูที่ดีต่อไป โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ภูมิภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ   ภาคกลางภาคตะวันออก  ภาคใต้   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในแต่ละภูมิภาคจะมีรางวัลตามระดับการศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6

          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.onec.go.th หรือ www.icerr.tu.ac.th  และทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3820 ถึง 5 ต่อ 100 หรือ 112   หรือ 08 7785 7944 โทรสารหมายเลข 0 2668 9189  หมดเขตภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552

 

          แหล่งที่มาของข่าว: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์