จัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา (วิทยาเขตภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2550 


สถานที่ 


     กำหนดสถานที่อบรมไว้ 4 จุดตามภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา (วิทยาเขตภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)ค่าใช้จ่าย


     สถาบันขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะรับผิดชอบค่าที่พัก


และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน   ทั้งนี้ให้ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารเอง กำหนดการ


         รับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2550 ขอเชิญครูสอนภาษาจีนสมัครอบรม

ได้ตามภูมิภาคของท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กได้ ที่นี่