จิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับเข้าร่วม

 

 

ด้วยหน่วยราชการในพระองค์ 904 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละมีอุดมการณ์และมีความสามัคคีสามารถทำงานเป็นทีมได้ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศสามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาอย่างมีประสิทธิผลสามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่และส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการใหญ่พิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นครูและวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา

 

 

กองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ดำเนินการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสาบรรยายให้กับข้าราชการในสังกัดตลอดจนประชาชนที่เข้ามารับการศึกษาหลักสูตรในความรับผิดชอบ

รวมถึงกรณีมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาเฉพาะกิจหรือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่ต้องระดมจิตอาสาภัยพิบัติเข้าปฏิบัติงานขอให้กระทรวงพิจารณาจัดจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาประชาชนทั่วไปและจัดให้มี บก.ประสานงานภายในกระทรวงเพื่อติดต่อกับกองอำนวยการหลักสูตรจิตอาสา 904 (พันฝึก

 

 

ส่วนหลังวิภาวดี) ในการติดตามการทำงานของจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 เพื่อขยายผลให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นายอำนาจวิชยานุวัติทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ และ ให้สำนักส่งเสริมกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 70 คน และได้จัดโครงการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้ได้ฝึกการเป็นวิทยากรแกนนำและบรรยายไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 500คน

นายอำนาจวิชยานุวัติ กล่าวว่า กองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนและขยายผล โดยให้หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารสังกัด ศธ. และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทำการจัดอบรมในภาพรวมของกระทรวงเพื่อขยายผลครั้งละ 500 – 2,000 คน และแจ้งให้ทุกสังกัดดำเนินการอบรมพร้อมทั้งสมัครเป็นจิตอาสา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพิธีบรมราชาภิเษก  โดยใช้วิทยากรจิตอาสา 904 ประสานงานผ่าน บก.จิตอาสา ศธ.

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดแผนการอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายรวม จำนวน 45,000 คน และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.