จุฬาลงกรณ์ฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 และกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเอเชีย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงจิต และคงอยู่ในใจเราทุกคน แม้จะเป็นช่วงเวลาอีก 50 หรือ 100 ปีข้างหน้าก็ตาม ก็ยังเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นยังมีผู้คนพูดถึงพระองค์ ดั่งเช่นในเวลานี้ที่เราคนไทยยังกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 6 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งมากมายในด้านการศึกษา รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่จัดการประชุมในปีนี้อีกด้วย ดังนั้น หากเรายึดมั่นในคำสอนตามศาสตร์พระราชา ก็เชื่อมั่นว่าเราจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เป็นเยาวชน คนดีของประเทศชาติสืบไป

นอกจากนี้ ฝากให้พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ และช่วยกันเตรียมความพร้อมและความดีให้เกิดขึ้นในตัวลูกหลานของตน เพื่อที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม อย่าปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่องของครูหรือโรงเรียนที่จะอบรมสั่งสอนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

อีกเรื่องที่ฝากไว้คือ การใช้ Social Media ขอให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ที่กลั่นออกมาจากในใจเรา ก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์อะไรออกมา

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่อยากให้โรงเรียนให้ความสำคัญคือ “ชั่วโมงโฮมรูม” ในตอนเช้า ๆ ซึ่งครูจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อวันเท่านั้นในการพบปะพูดคุยแนะนำกับเด็กนักเรียน เพราะระยะหลังทราบว่ากิจกรรมโฮมรูมต่างลดน้อยหรือเลือนหายไปในหลาย ๆ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมโฮมรูมจะช่วยแนะนำเด็กในเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เด็กฝึกฝนการ “ย่อความ” ประจำวันส่งครู เพราะการย่อความบ่อย ๆ จะทำให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้หลายด้าน ทั้งการใช้ภาษา การเขียน ตัวสะกด ประเด็นเนื้อหาสาระ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนของเด็กต่อไปในอนาคต


ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปขมท. ร่วมจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก เพราะนอกจากเนื้อหาและกิจกรรมในการประชุมจะส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็น “สถานศึกษาคุณธรรม” แล้ว ยังมีเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการเป็น “มหาวิทยาลัย 4.0” ที่จะทำให้เด็กที่จบออกไปมีคุณภาพและคุณธรรม เพราะหากเด็กที่จบออกไปเก่งและดีจริง เพราะตามข้อเท็จจริงที่ทราบมา แม้จะยังเรียนไม่จบก็จะถูกบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ แย่งจองตัวกันไว้ก่อนแล้ว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
25/5/2560