จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   9,100,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)   28 พฤศจิกายน 2559

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)    งบประมาณการจัดงานวันเด็ก ปี
2559

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

5.1 นางสุภัทรา          ทูลฉลอง        ประธานกรรมการ

5.2 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย   ศักดิ์เอี่ยม       กรรมการ

5.3 นางสาวธัญญธร    อ่อนดีกุล        กรรมการ

5.4 นายพงศ์ธร          พนมสิงห์       กรรมการ

5.5 นางสาวสุภารัตน์   หัสเดช          กรรมการ

5.6 นางสาวนันทนัท    เทศทอง  
 
     กรรมการ