จ้างจัดนิทรรศการสำหรับการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างจัดนิทรรศการสำหรับการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  290,000.-  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  10 เมษายน
2560

  
เป็นเงิน
298,435.-  บาท (ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 298,435.-  บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1
บริษัท ทู เน็ค สเต๊ป จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สป.