จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สป. อาคารราชภัฏ (เดิม) ชั้น 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ
  จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สป. อาคารราชภัฏ
  (เดิม) ชั้น 1

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
  สอ.สป.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   115,859.60
  บาท

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   
  2 กุมภาพันธ์ 2560

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
  บริษัท
  แซมคอน จำกัด

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. นางสาวรำไพ  จำปาทอง

  2. นางสาวญาณิศร์  ศรีมาวิน

  3. นายสมบัติ  หวังเจริญ