จ้างซ่อมแซมโถงและบันไดทางขึ้นห้องปฏิบัติงาน สำนักงานประสานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้