จ้างทำเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จำนวน 89 อัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ  จ้างทำเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จำนวน 89
อัน  

                          /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป.

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   578,500.-บาท 
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)   7 กุมภาพันธ์ 2560  

เป็นเงิน 578,500.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคา/หน่วย 
6,500.-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

    4.1 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2560

    ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกค

    5.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2560