จ้างทำเสื้อและหมวก เพื่อใช้ในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างทำเสื้อและหมวก เพื่อใช้ในโครงการ ศธ.
ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  150,000.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  7 มิถุนายม
2560

  
เป็นเงิน
 150,000.-  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   3.1 เสื้อโปโล  
พร้อมปัก  จำนวน 600 ตัว ๆ ละ 200.-
บาท เป็นเงิน 120
,000.- บาท

   3.2 หมวกแก๊ป พร้อมปัก  จำนวน 600 ใบ ๆ ละ   50.- บาท เป็นเงิน   30,000.- บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 นายธน  เอกรินทรากุล

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 กลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป.