จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 256 อัน

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน
256 อัน

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  376,320 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   1 กันยายน 2560           

    เป็นเงิน  376,320 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่อย 1
,470 บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

     1.) ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป. ที่ ศธ 0201.3/1601  ลงวันที่
1 กันยายน 2560 

         เรื่อง
ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      2)  ร้านเอสพีเอ็น คอร์ป
โดยนางสาวนันทา วิวัฒน์พัฒนากุล

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      1)   กลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป.