จ้างบูรณาการข้อมูลการศึกษาเพื่อการให้บริการกับบัตรประจำตัวประชาชนภาครัฐ

ชื่อโครงการ
บูรณาการข้อมูลการศึกษาเพื่อการให้บริการกับบัตรประจำตัวประชาชนภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๐

 1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สป.ศธ.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            ๑๕,๔๐๒,๐๐๐
  บาท

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)      
  วันที่ ๑๕
  มีนาคม ๒๕๖๐

 4. แหล่งมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้การกำหนดราคากลางจากเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำรวจจากตลาดจำนวน ๓ บริษัท

 1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิงทุกคน)

  1. นายอาคม
   ศาณศิลปิน

  2. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์

  3. นายศุภชัย  สุขุมาลจันทร์

  4. นางสาวนิติมา  จิตต์จำนง

  5. นายพงศ์พีระ
   ศรีบุญเรือง

  6. นายชลอ  อินทพันธุ์

  7. นายอิทธิกร  ช่างสากล

  8. นายกิตติพงษ์  ปวงจักร์ทา

  9. นายรัชมงคล
   พลันสังเกตุ