จ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันที่ 12 มกราคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านรายการ
“บ่ายนี้มีคำตอบ” วันที่ 12 มกราคม 2560

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
181,900 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 11 มกราคม 2560

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ตามใบเสนอราคาเลขที่
นร.6157(1)/107 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1
นายพงศ์ธร พนมสิงห์

5.2
นางกนกวรรณ แตงวงษ์