จ้างพิมพ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 11 ชุดวิชา จำนวน 9 เล่ม คู่มือละ 500 เล่ม