จ้างพิมพ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 11 ชุดวิชา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน  11 ชุดวิชา

    จำนวน 9 เล่ม คู่มือละ 500 เล่ม  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
550,000.-  บาท
(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16
มีนาคม 2560

   เป็นเงิน
550,000.-  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด

     4.2
โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

     4.3 ห้างหุ้นส่วน จำกัด  อรุณการพิมพ์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1 นายโอฬาร   เก่งรักษ์สัตว์

     5.2 นางสุวัฒนา   ธรรมประภาส

     5.3 นางสาวณฐพร   มานะชนม์