จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี จำนวน 3,000 เล่ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ
  จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี จำนวน
  3,000 เล่ม

                          /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.

 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,200,000.-บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

 2. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)   6  มีนาคม 2560  

  เป็นเงิน   1,200,000.-บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

   4.   แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
จำกัด (มหาชน)  

4.2 บริษัท จูปิตัส
จำกัด

4.3 บริษัท
แอ็คคิวเรทเพรส จำกัด

 1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. นายพงศ์ธร  พนมสิงห์

  2. นางสาวอิชยา  กัปปา

  3. นางกนกวรรณ  แตงวงษ์

  4. นางวิมล  มาเทียน

  5. นางสาววาสนา  ดีระมี

  6. นางสาวสุกัญญา  จันทรสมโภชน์