จ้างพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

                                                   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  213,000.-  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  6 ธันวาคม 2560

   
เป็นเงิน

213
,000.-  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 ชุมนุมสหกรณ์การเกสรแห่งประเทศไทย จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางวิชิตา        สมบูรณ์       ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

5.2 นายเกรียงศักดิ์  สิทธิเสน      ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

5.2 นายฉัตรกพงษ์  ตั้งเสวีพันธ์    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ