จ้างเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  
327,087.44.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ธันวาคม 2559

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   1. นางสาวรำไพ  จำปาทอง

   2. นางสาวรีวรรณ  บัณฑุศิลาอาสน์

   3. นายวิชวน
ทรัพย์คงอยู่