จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สาธารณะชน รายการฮาร์ดคอข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สู่สาธารณะชน รายการฮาร์ดคอข่าว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,050,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 29 พฤศจิกายน 2559

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1
แผนผลิตรายการและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ปี 2560

4.2
บริษัท เวิร์ค56 จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายพงศ์ธร พนมสิงห์