จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พูดประชาสัมพันธ์ในรายการ 1 นาที (รายการข่าวชัดโซเชียล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พูดประชาสัมพันธ์

ในรายการ
1 นาที (รายการข่าวชัดโซเชียล)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,455,200 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 29 พฤศจิกายน 2559

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1
แผนผลิตรายการและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ปี 2560

4.2
บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายพงศ์ธร พนมสิงห์