จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง
จำนวน 9 คัน

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   1 กันยายน 2560             

    เป็นเงิน  234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่อย 26
,000 บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

         1.)  ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป. ที่ ศธ 0201.3/1601  ลงวันที่
1 กันยายน 2560                                                                                เรื่อง
ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         
2)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรตทัวร์

    5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

          1)   กลุ่มบริหารงานกลาง
สอ.สป.