ชาวอาชีวะ 999,999 คน ร่วมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม “ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ประกาศเลิกใช้ความรุนแรง สืบสานพระราชปณิธานสร้างสังคมไทยเป็นสุข โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” โดยมีผู้แทนนักศึกษาอาชีวทั้งภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิญาณตนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 914 แห่ง รวม 999,999 คนทั่วประเทศ ร่วมปฏิญาณในเวลาเดียวกันด้วย

 

 

การปฎิญาณตน อาชีวะสมานฉันท์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยร่วมกันปฏิญาณตน จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และจะร่วมสร้างสังคมไทยให้มีความสุข มีความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์  ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยนำความรู้ความสามารถเชิงช่างและสาขาวิชาชีพ ออกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสังคม ศูนย์ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริการตัดผม สอนการเกษตร สอนอาชีพ เป็นต้น

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศว่า รู้สึกดีใจที่เห็นการแสดงพลังของชาวอาชีวะ ทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาสังคมได้เห็นถึงความมีน้ำใจ และชื่นชมการช่วยเหลือของชาวอาชีวะ เมื่อประเทศประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อยู่เสมอ และได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทบางตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สอนเรื่องอิทธิบาท 4 มาให้ชาวอาชีวะได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตน ทั้งเรื่องการเห็นคุณค่าของงานให้สมกับเป็นฝีมือชน ความพากเพียรในการแสดงศักยภาพของตน การพิจารณาวางแผน หาทางแก้ไขปัญหา เป็นต้น โดยเชื่อว่าพลังฝีมือ พลังอารมณ์ ของชาวอาชีวะนั้นมีมากมาย หากนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต้องพึ่งพาฝีมือชาวอาชีวะอย่างมาก จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดี ช่วยเหลือสังคมและประเทศอย่างสุดความสามารถ

 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนชุมชนบ้านกระแชง ที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีร่วมกับชุมชน เพื่อให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง บริการย้อมผ้าดำ สอนทำริบบิ้น บริการอาหาร น้ำดื่ม ซ่อมแซมกำแพงวัด เป็นต้น

 

 

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.