ชี้แจงแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชุมชี้แจงแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่สำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการประชุมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้ชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็น 1 ใน 26 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการเตรียมการและวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและจัดรูปแบบกิจกรรมร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นลำดับ

ซึ่งในขณะนี้ สพฐ.ได้ออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หมวดที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม หมวดที่ 4 สร้างทักษะการทำงาน ดำรงชีพและทักษะชีวิต

โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3,831 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3,347 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 384 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพร้อมขยายผลให้สถานศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อีกครั้งหนึ่ง

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้ เป็นห้วงเวลาที่สำคัญอีกห้วงหนึ่งก่อนที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การวางแผน ตลอดจนการเตรียมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

จึงขอให้ทุกคนได้ศึกษาและพยายามทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างถ่องแท้ มีการปรึกษาหารือและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งการเรียนทางวิชาการและมีทักษะความสามารถต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน โดยคาดหวังไว้ว่าภายหลังจบโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สพฐ.ได้เตรียมทีมผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรือ Smart Trainer เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้การช่วยเหลือในการเตรียมการ วางแผน และแก้ไขปัญหาในระหว่างดำเนินโครงการของโรงเรียนต่างๆ กว่า 300 ทีมด้วย

ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความยินดีที่จะสร้างสรรค์คุณความดีให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/10/2558
ขอบคุณภาพถ่าย : ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอ.สพฐ.