ช่วยเหลือ-ฟื้นฟู-ดูแลประชาชน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ปรีชา​ สุนทร​านันท์ ผู้ช่วย​เลขานุการ​รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในที่ประชุมถึงแนวทางการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลสถานศึกษา ตลอดจนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งในช่วงดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีศูนย์กลางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนภูมิภาคอีก 36 แห่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6,7 และ 8 เพื่อการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ครอบคลุมใน 14 จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ตลอดจนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟู  ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน และช่วยเหลือได้ตรงจุดมากที่สุด พร้อมทั้งให้ สอศ.รณรงค์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อาทิ อะไหล่ต่าง ๆ ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังสามารถใช้การได้ น้ำมันเครื่องจากภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร