แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ช่องทางร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน หน่วยงานภายนอก ศธ.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาสายด่วน 1676

โทรศัพท์ 02-141-9100

โทรสาร 0-2143-8341

Website : www.ombudsman.go.th

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC)ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCCสายด่วน 1111E-mail : contact_1111@gcc.go.thศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ 02 283-1270-84โทรสาร 02 283 4525

E-mail : ccc@opm.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน 1166

เว็บไซต์ www.ocpb.go.th

เว็บไซต์ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยสายด่วน 1567

โทรศัพท์ 02-222-1141-55

โทรสาร 02-222-6838

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน 1166

โทรศัพท์ 02-141-3800

โทรสาร 02-143-9563

E-mail : info@nhrc.or.th

Top