ซักซ้อมความเข้าใจโครงการห้องเรียนกีฬา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเพิ่ม ตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีก 4 จังหวัด ที่จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี และชุมพร ต่อจากจังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร รวมเป็น 8 จังหวัด 9 โรงเรียนนั้น

สพฐ.จึงได้เชิญผู้บริหารจากสถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30, 40, 20, 11 รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาใน 8 จังหวัด ทั้ง 9 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ที่ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปีในวันนี้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทบทวนในเรื่องสำคัญ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน มีความสุขต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้บริหาร-ครู-ผู้สนับสนุนโครงการมีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและดำเนินการโครงการให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เด็กนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาได้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ “เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล”

ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้มอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) โครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) รวมทั้งแผนและปฏิทินการรับนักเรียน แนวทางการนำนักกีฬาโครงการห้องเรียนกีฬาไปแข่งขันในรายการลีกในรูปแบบสโมสร การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้สำรวจความพร้อม การจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (ม.4 – ม.6) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อให้เกิดความครบถ้วนในการดำเนินงานทุกเรื่อง เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พัก สถานที่ฝึกซ้อม โรงอาหาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ถนนหนทาง พาหนะรับส่งนักเรียน แผนการดูแลนักเรียน โภชนาการ ฯลฯ

นอกจากนี้ ให้พิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการห้องเรียนกีฬา เช่น หากเด็กนักเรียนมีความจำเป็นต้องการลาออก ย้ายสถานศึกษา หรือออกกลางคัน ฯลฯ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินงานตามโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่อง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้ย้ำให้โรงเรียนดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนของเด็กเป็นอันดับแรก ขอให้ปลูกฝังการเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นไปด้วยความมีน้ำใจและมีสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมองไปให้ไกลถึงการดำเนินงานและแฟนคลับของสโมสรที่จะเกิดขึ้นด้วย

“ห้องเรียนกีฬา” จะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
โดยถือหลักความพร้อมของโรงเรียน
ดังนี้

 

โรงเรียน

จังหวัด สังกัด ชนิดกีฬา
ที่เปิดสอน
ปีการศึกษา
ที่เปิดรับ
ระดับชั้น
ที่เปิดสอน
 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ สพม.30 ฟุตบอลชาย,
บาสเก็ตบอลหญิง
2/2560 ม.1 และ
ม.4
 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สพม.40 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
2/2560 ม.1 และ
ม.4
 
  อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สพม.20 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
2/2560 ม.4  
   
  ราชินูทิศ 2 อุดรธานี สพม.20 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
1/2561 ม.1  
  ทุ่งตะโกวิทยา

 

ชุมพร

 

สพม.11

 

ฟุตบอลชาย 2/2560 ม.4  
  ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
1/2561 ม.1 และ ม.4  


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
9/6/2560