ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้องอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้องอุปกรณ์ จำนวน
2 รายการ

         /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  487,000.-  บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  2 มิถุนายน
2560

  
เป็นเงิน
 487,000.-  บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 บริษัท รดา
มีเดีย จำกัด

 4.2 บริษัท
นฤมิต เทรดดิ้ง จำกัด

 4.3 SandAct
Technology Co.,Ltd

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 กลุ่มสารนิเทศ
สอ.สป.