ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 20 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
128,041 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 2 มีนาคม 2560

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

4.1
องค์การค้าของ สกสค.

 ตามใบเสนอราคาเลขที่ ศธ. 5206.7.1.2 74-60000287
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   นางสาววรนาถ
สังศิลปะเวช ผู้สืบราคา