ฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา

หารือการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา

ศึกษาธิการ – พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังการหารือว่า ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อผลิตบุคลากรระดับอาชีวศึกษาให้กับภาคเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาเป็นรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว โดยสิ่งที่สำคัญอันดับแรกของการผลิตกำลังคน คือข้อมูลความต้องการที่ชัดเจนในแต่ละสาขา

จากการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ว่าจะต้องดำเนินการเรื่องสำคัญใน 2 ส่วน คือ

1) ภาพลักษณ์และค่านิยม  ซึ่งต้องยอมรับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังกังวลถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน ประกอบกับคนไทยมีค่านิยมเกี่ยวกับการมีใบปริญญา จึงเป็นสาเหตุให้ไม่ส่งบุตรหลานมาเรียนสายอาชีพ ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการในหลายโครงการเพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวะอยู่แล้ว จึงขอให้ภาคเอกชนได้ร่วมสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้นด้วย เช่น รับผู้จบจากอาชีวะเข้าทำงาน การให้รายได้ที่สูง มีสวัสดิการ และมีความก้าวหน้าทางอาชีพ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันผลักดัน

2) ความไม่เพียงพอของกำลังคน ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ กล่าวคือ

ด้านปริมาณ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังรอข้อมูลความต้องการกำลังคนของภาคเอกชน โดยทั้ง 3 สภาดังกล่าวกำลังรวบรวมข้อมูลความต้องการมาให้ แต่คาดว่าจะได้เพียง 50% เท่านั้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ข้อมูลนี้วางแผนการผลิตไปพลางก่อน ส่วนความต้องการภาพรวมของประเทศทั้งหมด นายกรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาติรวบรวมแล้ว เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะนำมาใช้ประกอบการวางแผนต่อไป

ด้านคุณภาพ ภาคเอกชนได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่จบการศึกษาในบางสาขา ยังทำงานไม่ตรงตามความต้องการ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงได้เสนอให้ภาคเอกชนจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของกำลังคนในแต่ละสาขา/ตำแหน่งที่ต้องการทั้งหมด เช่น ช่างเครื่องกล ควรทำงานได้ 25 อย่าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนกันอยู่ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญในงานและด้านเทคโนโลยีให้ตรงและครอบคลุมกับความต้องการมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีบางสาขาที่แม้กระทรวงศึกษาธิการยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ในด้านของคุณภาพกลับสร้างความพึงพอใจให้กับภาคเอกชนมาก เช่น สาขาการท่องเที่ยว ที่ให้คะแนนถึงร้อยละ 80 ของผู้ที่ทำงานทั้งหมด ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเร่งผลิตทั้งในเชิงปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษามาตรฐานเชิงคุณภาพไว้ด้วย


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

 

สรุปข้อเสนอจากการหารือในครั้งนี้

– ระบบทวิภาคี มีความสำคัญต่อผู้เรียนสายอาชีวะและเป็นช่องทางหนึ่งในการผลิตกำลังคนด้านบริการอุตสาหกรรม
– การพัฒนาครูอาจารย์อาชีวะรุ่นใหม่ (Young Blood) ให้สามารถเขียนหลักสูตรการเรียนการสอนเองได้ โดยอาจเริ่มทดลองในบางกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ เช่น หุ่นยนต์ การบิน ดิจิทัล เป็นต้น โดยร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่โดดเด่นหรือประสบความสำเร็จในสาขานั้น ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนครู องค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการ
– การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีผู้สนใจเรียนอาชีวะมากขึ้น จะต้องใช้เวลานานและมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ
– ควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
– ควรจัดให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้ฝึกงาน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานของจริงอย่างต่อเนื่อง
– ควรมีการแนะแนวการเรียนอาชีวะ
ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
– เสนอให้มีการวิเคราะห์บทเรียน
ของการจัดการอาชีวศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้ที่จบการศึกษา จำนวนผู้จบแล้วมีงานทำ จำนวนผู้ที่มีงานทำตรงกับความต้องการของภาคเอกชน จำนวนผู้ที่ทำงานในสาขาที่เรียนหรือไม่ตรงกับสาขาที่เรียน ตลอดจนจำนวนผู้ที่ไม่มีงานทำ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงการผลิตกำลังคนด้านอาชีวะต่อไป

 


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/12/2558