ณ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

เมื่อบ่ายวันนี้ (30 ต.ค.60) เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชา จะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป’ และการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามของลูกหลานนักเรียน ณ หอประชุม ร.ร.สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่ได้เดินทางมาพบปะกับลูกสามเสน ตลอดจนคณะผู้บริหารและครูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอน ไปปรับใช้ในการดำรงตน การเรียน และการทำงาน พร้อมสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน และประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

โดยขอฝากให้ช่วยกันพัฒนาลูกหลานนักเรียน ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในด้านต่าง ๆ อาทิ

– ภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความคล่องแคล่ว ชัดเจน ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมหมั่นฝึกฝนด้วยตนเองหรือในชั้นเรียน ในรูปแบบ “Extra reading” ทั้งจากการอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อฝึกการพูด การฟัง การจดจำคำศัพท์อย่างต่อเนื่อง โดยมีสิ่งสำคัญคือต้องฝึกในทุกที่ที่มีโอกาส

– แนวคิดการดำรงตน เพื่อนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะต่าง ๆ คือ Protocol: มีระเบียบวิธี, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Manners: มารยาทจรรยา, Education: การศึกษา ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงาน การดำรงชีวิต เราก็จะมีสถานศึกษาที่ดี และประเทศก็จะน่าอยู่ สงบร่มเย็นมากขึ้น

– ผู้บริหารต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ารวดเร็ว ซึ่งสถาบันแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้ให้ข้อสรุปไว้ในการบรรยายเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาของโลก ว่า ความสำเร็จของการจัดการศึกษาอยู่ที่ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ที่จะนำพาหลักชัยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ หากผู้บริหารมีทักษะการเป็นผู้นำขั้นสูง มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยมีจริยธรรมจรรยา ก็จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากระดับต่ำไปสู่จุดที่ดีเยี่ยมได้

“รู้ รัก สามัคคี และ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ถือเป็นศาสตร์ที่นำพาความอยู่รอดปลอดภัย อันไม่ตั้งอยู่ในความประมาท สู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย”  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล


กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
31/10/2560