ดาวโหลดฟอนต์ฟรี


คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำผลงานชนะการประกวดฟอนต์ออกเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด zip file ที่แนบ