ด่วน !!! กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงหนี้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

ด่วน !!! กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

    ผู้กู้ยืมเงินกยศ.ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้วให้รีบชำระหนี้คืนกองทุนฯ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ADM / ATM หรือบริการ KTB Online

     ทั้งนี้ หากไม่รีบติดต่อชำระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น สอบถาม ข้อมูลเพิ่มตเมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ๑๕๕๑ หรือโทร ๐-๒๒๐๘-๖๙๙ หรือศูนย์สายใจ กยศ. ๐-๒๖๑๐-๔๘๘๘

 

ที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง