ด้วย สป. จะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้วย สป. จะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงขอเชิญแสดงความเห็นต่อ SPEC ที่จะใช้ในการจัดซื้อ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป


 


อ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบ