ตรวจการสอบ GAT/PAT

โรงเรียนสารวิทยา – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยมี รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ., ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ประธานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายราชวัตร สว่างรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดสอบ GAT/PAT ครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2559 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบใน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 158,864 คน แบ่งตามรายวิชาที่สอบ ได้แก่
 • GAT ความถนัดทั่วไป 154,031 คน • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 116,118 คน • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 95,442 คน • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 30,230 คน • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,492 คน • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 62,965 คน • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 7,357 • Pat 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 7,097 คน • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 3,128 คน • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 4,846 คน • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 8,286 คน • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 443 คน • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 5,168 คน


ในส่วนของสนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 8,917 คน แบ่งเป็นสอบ GAT 1,860 คน และ PAT 7,057 คน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการสอบพบว่า กระบวนการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งข้อสอบและกระบวนการจัดสอบ โดยมีสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวข้อสอบว่า เป็นข้อสอบที่ดีและมีความยุติธรรม โดยในอนาคตจะต้องมีการเปิดเผยข้อสอบล่วงหน้า ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่จะสอบ ลักษณะการสอบ ตลอดจนขอบเขตของมาตรฐานการสอบ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องสร้างมาตรฐานของนักเรียนด้วย เช่น นักเรียนชั้น ม.5 ควรรู้คำศัพท์กี่พันคำ เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนเตรียมตัวเองในการสอบ


ในส่วนกรณีที่มีนักเรียนจะมาร้องเรียนเรื่องเฉลยข้อสอบผิดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียด แต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่มีช่องทางให้ร้องเรียน เพราะเป็นการเปิดโอกาสและช่วยขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องไปโพสต์ใต้ดินหรือถล่มอยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ได้ประเทศจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดเผยว่าการจัดสอบครั้งนี้พยายามดำเนินการให้เรียบร้อยที่สุด พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้านต่างๆ ที่มาสอบด้วย ในส่วนนโยบายการเปิดข้อสอบนั้น รับนโยบายมาแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมทำคลังข้อสอบโดยเริ่มจาก O-Net ไว้หลายพันข้อแล้วศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดข้อสอบว่า ส่วนตัวมีความเห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดข้อสอบ แต่จะเปิดมากน้อยเพียงใดนั้นต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียให้ดีเสียก่อน และคิดว่าการเปิดข้อสอบไม่ควรเปิดทั้งหมด ควรเปิดเฉพาะบางกรณีที่ถูกร้องเรียนหรือบางวิชาที่จำเป็น เช่น วิชาสังคมศึกษา ที่จะช่วยสอนเด็กในเรื่องทักษะชีวิตได้ด้วย


นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ฝากการบ้านให้ช่วยดูความเป็นไปได้ในการลดการสอบของนักเรียน เพื่อไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไป จึงมีแนวคิดว่าในอนาคตอาจจะปรับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้เหลือเพียงครั้งเดียว โดยจะศึกษาและออกแบบข้อสอบที่สามารถวัดทั้งความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวัดความถนัดแต่ละวิชาตามที่คณะต้องการด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลาอีกนานนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ถ่ายภาพ
5/3/2559