ตรวจสนามสอบ O-NET

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนหอวัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.), ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และคณะ ร่วมต้อนรับและตรวจเยี่ยมการสอบศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การสอบ O-NET เป็นการวัดระดับความรู้และการคิดวิเคราะห์ ตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ อาทิ เป็นเกณฑ์การจบการศึกษา การยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพัฒนาข้อสอบและการจัดสอบ เพื่อวัดและวิเคราะห์ภาพรวมการศึกษาของประเทศในทุกระดับ เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด


ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำ ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ ที่ยังมีคะแนนเฉลี่ยไม่เท่ากันอยู่มาก รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความเจริญในทุกพื้นที่ให้ใกล้เคียงกันขอแสดงความชื่นชม สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการสอบครั้งนี้ และในอนาคตคาดหวังให้หน่วยงานในระดับส่วนท้องถิ่น มีส่วนช่วยบริหารจัดการการสอบเป็นหลัก โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงการสอบ และขอให้มีรูปแบบการสอบวัดความรู้คิดวิเคราะห์เพียง 1-2 รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทาง ตามความเป็นจริง ที่ไม่เป็นภาระกับผู้เรียนจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ตามความต้องการ มีความคล่องตัวและง่ายมากขึ้น
Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร