ตรวจสนามสอบ O-NET

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ด โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. และนายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมตรวจเยี่ยม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานและเยี่ยมสนามสอบ ถือว่าภาพรวมการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของข้อสอบ ให้มีข้อสอบคิดวิเคราะห์มากขึ้น ตลอดจนมีมาตรฐานระดับสากลด้วย ส่วนนโยบายในการจัดสอบระดับชาติ ควรที่จะจัดสอบหลังปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กได้อยู่ในห้องเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งขณะนี้ สทศ. ได้ปรับปฏิทินการสอบต่าง ๆ แล้ว แต่พบว่าโรงเรียนบางแห่งยังไม่ปิดภาคเรียน ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการปรับเวลาเป็นปีแรก ทุกอย่างอาจไม่สมบูรณ์ทั้ง 100 % โดยต่อจากนี้ ศธ. จะพยายามทำความเข้าใจกับโรงเรียนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุที่กำหนดเวลาสอบเช่นนี้

ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 387,917 คน ทำการสอบใน 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ปรับรูปแบบข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์และการตอบที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งได้ปรับการให้คะแนนต่าง ๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา สทศ. ได้นำรูปแบบข้อสอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ แจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็กด้วยแล้วจึงเชื่อว่าเด็กจะเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้

ทั้งนี้ สทศ. ยังได้ลงพื้นทีเยี่ยมชมโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีการนำผลคะแนน O-NET ไปปรับปรุงและใช้กับการเรียนการสอน ตลอดจนถึงผู้บริหารโรงเรียน ก็นำผล O-NET ไปทบทวนและปรับใช้กับการพัฒนาโรงเรียนด้วย

สำหรับการประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ส่วน ป.6 ประกาศในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และชั้น ม.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยจะประกาศผลแบบรายบุคคลและประกาศผลแบบรายโรงเรียน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับโรงเรียน/ขนาดโรงเรียน/จังหวัด/สังกัด/ภาค/ประเทศ, ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกมาตรฐานการเรียนรู้, ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/ถ่ายภาพ/เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
4/3/2561